02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ออกแบบและติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร

  Tel. 02 944 4834   แคตตาล็อก

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นตู้อบที่ผลิตขึ้นมาใหม่ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. เป็นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
3. พื้นที่หน้าตัดเป็นรูปทรงโค้งปิดคลุมทุกด้านด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต
4. ส่วนฐานของพื้นตู้อบแห้งมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร
5. หลังคาของระบบมีลักษณะเป็นเหล็กรูปโค้งยึดติดกับปลายเสา ส่วนฐานของพื้นตู้อบแห้ง โดยเสาหล็กดังกล่าวยึดติดกับล้อสำหรับคลื่อนย้าย
6. ด้านข้างมีหล็กยึดติดกับโครงเหล็กรูปโค้งสำหรับยึดแผ่นโพลีคาร์บอเนต
7. ด้านหน้ามีประตูสำหรับเปิดปิด
8. ด้านหลังมีพัดลมระบายอากาศพื่อดูดความชื้นภายในระบบอบแห้งออกสู่ด้านนอก โดยพัดลมดังกล่าว ใช้กำลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
9. ภายในมีชั้นตะแกรงสำหรับวางผลิตภัณฑ์
10. โครงสร้างเหล็กเคลือบด้วยวัสดุกันสนิม และเคลือบด้วยสีดำด้าน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top