02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

������������������������������������������������������������������������������������������������������

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบครัวเรือน

  Tel. 02 944 4834

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบครัวเรือน

       การผลิตก๊าซชีวภาพไว้ใช้เองภายในครัวเรือนนั้น เป็นการประหยัดการใช้ก๊าซหุงต้มตามท้องตลาดได้มาก อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้ผลิตก็ได้จากการเกษต เศษอาหารจากครัวเรือน มีต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน

ขอแนะนำการทำก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร

       การทำก๊าซชีวภาพแบบถัง 200 ลิตร โดยการนำเศษอาหารเหลือใช้ในครัวเรือนมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ เริ่มต้นด้วยการผลิตจากมูลสัตว์ จากนั้นก็ใช้เศษอาหารมาหมัก หากเศษอาหารมีน้อยก็ใช้มูลสัตว์ต่อไป การใส่ขยะต้องใส่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม/วัน ก๊าซที่ได้จากเศษอาหารจะมีปริมาณน้อยกว่าก๊าซที่ได้จากมูลสัตว์

Top