02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า ขนาด 10 kW

  Tel. 02 944 4834

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า ( Grid connected system)

เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบของการไฟฟ้า

ความรู้พื้นฐาน
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง (Solar Rooftop) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน หลังคาจอดรถ ซึ่งระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการทํางาน
ระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ Solar Rooftop เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยอุปกรณ์ Inverter แล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยข้อดีคือสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กับการไฟฟ้าฯ (ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน) หรือนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อลดค่าไฟฟ้า หากผลิตไม่พอใช้อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน

ส่วนประกอบ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)
- โครงรองรับแผง (Mounting Structure)
- ตู้ไฟฟ้า DC BOX และตู้ไฟ AC (MDB Solar to Main Owner)
- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (Grid-tie INVERTER)

การบำรุงรักษาระบบ
- สำรวจว่าได้ทำการปิดวงจรไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และสำรวจว่าไม่มีส่วนไหนของแผงแตก ชำรุด ข้อต่อของสายไฟถ้าหลวมให้ทำการขันให้แน่น
- หยิบกิ่งไม้ ใบไม้ ขยะที่ปลิวมา ออกจากแผง และตัดกิ่งไม้ที่บังแผงตามเหมาะสม
- ทำความสะอาดด้วยผ้า หรือโฟมชุบน้ำอุ่น ผสมน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่กัดกร่อน

Top