02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 5 kW

  Tel. 02 944 4834

คุณสมบัติระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้

1. มีชุดสูบน้ำมอเตอรไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์ โดยผ่านชุดระบบควบคุมไฟฟ้า
2. ระบบผลิตไฟฟ้า (ชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์) ติดตั้งกับโครงสร้างรองรับเคลื่อนที่ได้ แบบลากจูง 4 ล้อ (2 เพลา)
3. ขนาดกำลังไฟฟ้าผลิตรวม 5 กิโลวัตต์
4. ชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ชุดติดตั้งที่เคลื่อนที่เลื่อนข้าออกและชุดที่ยึดอยู่กับที่
5. ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าติดตั้งและเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับระบบผลิตไฟฟ้า
6. พื้นที่โครงสร้างรองรับแบบลากจูงใต้ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ของระบบฯ


คุณลักษณะทั่วไปของระบบ
        ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน (Control unit) ให้แก่ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำแบบบ่อลึก (Submersible pump) เพื่อสูบน้ำจากบ่อบาดาลและส่งผ่านท่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  สำหรับระบบเพื่อการเกษตรชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีกำลังการผลิตติดตั้งของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้โดยรับพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรง

ส่วนประกอบหลัก
1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ต่อระบบ

2. เครื่องสูบน้ำ
ระบบสูบน้ำต้องเป็นระบบที่ออกแบบสำหรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่

3. อุปกรณ์ไฟฟ้าชุดควบคุมและป้องกันระบบ
ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมและป้องกันจำนวน 1 ชุดต่อระบบ ควบคุมการทำงาน เปิด-ปิด เครื่องสูบน้ำโดยรับคำสั่งจากสวิทซ์ลูกลอยที่ถังเก็บน้ำในกรณีที่ไปใช้งานกับถังเก็บหรือหอถัง แสดงสถานการณ์ทำงานของระบบ อาทิเช่น หลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟแสดงน้ำเต็มถัง และหลอดไฟแสดงการทำงานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น มีระบบป้องกันฟ้าผ่า (Surge protection)

4. โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้

5. สายไฟฟ้า
สายไฟจำนวน 1 ชุดต่อระบบ
- สายไฟจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังอุปกรณ์ควบคุม เป็นสายไฟชนิด Photovoltaic wire
- สายไฟฟ้าจากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครื่องสูบน้ำหรือมอเตอร์ เป็นสาย VCT ได้มาตรฐาน

6. ชุดสายสลิงค์ยึดเครื่องสูบน้ำ
สายสลิงค์ต้องเป็นสแตนเลส หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีความแข็งแรง ทนทานในการจับยึดการติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำที่ระดับความลึกตามคุณสมบัติของบ่อบาดาล อย่างมั่นคง แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักของมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำในขณะใช้งานจริงได้อย่างปลอดภัย

7. ชุดท่อส่งน้ำ
ชุดท่อส่งน้ำจำนวน 1 ชุดต่อระบบ มีรายละเอียดดังนี้
- ท่อส่งน้ำติดตั้งกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำถึงปากบ่อบาดาล
- ท่อน้ำจากปากบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำไปใช้งาน
- ข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ขนาดที่สอดคล้องและคุณภาพชั้นเดียวกับท่อ และต้องใช้กาวสำหรับเชื่อมต่อท่อน้ำโดยเฉพาะ

8. งานติดตั้งชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- การเชื่อมต่อขนานเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละชุด ก่อนที่จะต่อขนานจะต้องต่ออุปกรณ์ป้องกันการย้อนกลับของกระแสแต่ละชุด
- การเดินสายวงจรไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีความเรียบร้อยและสวยงาม
- เมื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วแผงจะต้องมีความลาดเอียงระหว่าง 15-20 องศา

ตัวอย่างผลงาน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top