02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์

  โทร. 02 944 4847

เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและไหลออกจากโซล่าร์เซลล์เป็นไฟฟ้าที่เรียกกันว่ากระแสตรง (DC)

แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้กันทั่วไปนั้นเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

ดังนั้น เราจึงต้องมีเครื่องแปลงไฟ หรือก็คือ อินเวอร์เตอร์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
มาเป็นตัวช่วยเพื่อแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์มาเป็นไฟฟ้าที่สามารถใช้งานในครัวเรือนได้

เราพร้อมให้บริการ ด้วยสินค้าและบริการจากผู้เชี่ยวชาญ

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top