02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

������������������������������������������

Full solar แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. คุณภาพสูง

  โทร.02 944 4847

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ คุณภาพสูง 
- มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ทุกขนาด
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แผงเซลล์ฯ ไม่มีรอยด่างดำหรือจุดบกพร่องในการผลิต และรับประกันใช้งาน 2 ปี

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top