02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

แผงโซลาร์เซลล์

Full solar แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. คุณภาพสูง

  โทร.02 944 4847

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ คุณภาพสูง 
- มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ทุกขนาด
- มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แผงเซลล์ฯ ไม่มีรอยด่างดำหรือจุดบกพร่องในการผลิต และรับประกันใช้งาน 2 ปี

Top