02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์และหลอดไฟประหยัดพลังงาน

LED โคมไฟถนน โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

  โทร. 02 944 4847

LED โคมไฟถนน โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพ

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์(ไฟโซล่าเซลล์) คือ โคมไฟทำงานโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่กับตัวโคม ทำให้ตัวโคมไฟสามารถเก็บพลังงานไว้ได้เองโดยอัตโนมัติและสามารถ
ใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่ติดตั้งหลอดไฟหรือโคมไฟ ไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึง ก็สามารถใช้งานได้ทันที

Top