02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 320 วัตต์

  25,000 บาท (ไม่รวมขนส่ง)   แคตตาล็อก

คุณสมบัติระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้

1. ปั๊มชักขนาด 1 นิ้ว 1 เครื่อง สามารถสูบได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ในสภาวะปกติ
2. แผงโซล่าเซลล์ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ 1 แผ่น ชนิด Crystolline sllicon
3. สามารถสูบน้ำขึ้นจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย คลอง บึง อ่างเก็บน้ำหรือบ่อบาดาลตื้น ที่มีระดับน้ำต่ำจากผิวดินสูงสุดในแนวดิ่งไม่เกิน 4 เมตร
4. สามารถส่งน้ำ ระยะทางในแนวราบไม่น้อยกว่า 50 เมตร
5. สามารถสูบน้ำได้อัตโนมัติ โดยปริมาณการสูบน้ำแปรผันตรงกับความเข้มแสง
6. มอเตอร์เครื่องสูบน้ำใช้ไฟฟ้า DC 24 โวลท์ 350 วัตต์ แบบไม่ใช้แปรงถ่าน(Brushless) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ 1 ชุด

หมายเหตุ : จำนวนสั่งซื้อ/ผลิต มีผลต่อราคา กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม : 02 944 4834

ผลงานที่ผ่านมา

Top