02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาด 300 วัตต์

  25,000 บาท (ไม่รวมขนส่ง)

คุณสมบัติระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้

1. มีชุดสูบน้ำมอเตอรไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์ โดยผ่านชุดระบบควบคุมไฟฟ้า
2. ระบบผลิตไฟฟ้า (ชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์) ติดตั้งกับโครงสร้างรองรับเคลื่อนที่ได้
3. ขนาดกำลังไฟฟ้าผลิตรวมไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
4. ชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ชุดติดตั้งที่เคลื่อนที่เลื่อนข้าออกและชุดที่ยึดอยู่กับที่
5. ชุดระบบควบคุมไฟฟ้าติดตั้งและเคลื่อนย้ายไปพร้อมกับระบบผลิตไฟฟ้า
6. พื้นที่โครงสร้างรองรับแบบลากจูงใต้ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีตู้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ของระบบฯ

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top