02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

  โทร.02 944 4834   แคตตาล็อก

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

            โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จัดเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่ง มีหลักการทำงาน คล้ายคลึงกับโรงไฟฟ้า ที่ใช้น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น สามารถแบ่งส่วนการทำงาน ได้ 2 ส่วน คือ ส่วนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จะใส่แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ไว้ในน้ำภายในโครงสร้างที่ปิดสนิท เพื่อให้ความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันไปต้มน้ำ ผลิตไอน้ำแทนการผลิตไอน้ำจากการสันดาปเชื้อเพลิงชนิดที่ก่อให้เกิดก๊าซมลพิษ และส่วนผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนที่รับไอน้ำจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แล้วส่งไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า

หลักการทำงาน

ข้อดีของพลังงานนิวเคลียร์

 

ข้อจำกัดของพลังงานนิวเคลียร์

1. เชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์มีราคาไม่แพง

2. สามารถผลิตพลังงานจำนวนมากจากปริมาณเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย

3. การขนส่งเชื้อเพลิงใหม่ (ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า) ทำได้ง่ายและสะดวก

4. ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและฝนกรดที่จะก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อม

 

1. ราคาลงทุนเริ่มต้นสูงกว่าโรงไฟฟ้าชนิดอื่น

2. ต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

3. จำเป็นต้องพัฒนาและเตรียมการเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี

4. ต้องมีการจัดเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ผลงานที่ผ่านมา

Top