02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

  โทร.02 944 4834   แคตตาล็อก

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

            แหล่งน้ำพุร้อนของประเทศไทยมีจำนวน 112 แหล่งอยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ สุโขทัย ตาก ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง

การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ จะอาศัยน้ำร้อนจากแหล่งความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิสูงมากๆ เริ่มจากฉีดน้ำเย็นลงไปแหล่งความร้อนใต้พิภพเพื่อให้ได้รับความร้อน และสูบกลับขึ้นมา เข้าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ ให้กลายเป็น ไอน้ำ ที่มีความดัน และอุณหภูมิสูง ไปใช้หมุนกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้า  

หลักการทำงาน

ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

 

ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

1. เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด

2. การผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพแทบไม่ก่อมลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจก

3. น้ำร้อนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ในการอบแห้งและใช้ในห้องเย็น

4. ราคาไม่แพง

 

1. ใช้ได้เฉพาะในท้องถิ่นที่มีแหล่งความร้อนใต้พิภพอยู่เท่านั้น

2. มีกลิ่นเหม็นมาจากก๊าซ

3. มีส่วนประกอบที่เป็นก๊าซพิษ และก๊าซกัดกร่อน เช่น ก๊าซไข่เน่า (H2S) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) และก๊าซเรดอน (Radon)

4. ปริมาณแร่ธาตุสูง การนำมาใช้อาจมีผลกระทบต่อระบบบาดาล หรือน้ำบนผิวดิน

5. อาจเกิดปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดินได้ หากมีการสูบน้ำร้อน

ผลงานที่ผ่านมา

Top