02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  โทร.02 944 4834   แคตตาล็อก

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

            โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำ ที่เราเรียกว่า เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ ก็จะเป็นการกระตุ้นให้สารกึ่งตัวนำ สามารถนำไฟฟ้าได้ ซึ่งไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เหมือนกับ ถ่านไฟฉาย หรือ แบเตอรี่ แต่ถ้าเราต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไปใช้งาน จะต้องมีการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้ครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ก่อนส่งเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า

            ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าได้คิดเป็น ร้อยละ 0.9 ของกำลังผลิตไฟฟ้าในประเทศ  ส่วนปัจจัยที่ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงอาทิตย์ เช่น ในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ส่วนความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงจะมีผลทำให้ความสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง

หลักการทำงาน

ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1. พลังงานไม่มีวันหมด

2. พลังงานสะอาด ไม่เหมือนเชื้อเพลิงอื่นที่ต้องมีการเผาไหม้

3. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่ที่มีแสงอาทิตย์

4. สร้างโรงไฟฟ้าได้ทุกขนาดตั้งแต่ครัวเรือน หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

 

1. อุปกรณ์และการติดตั้งรวมถึงการบำรุงรักษามีต้นทุนสูง

2. หลังดวงอาทิตย์ตกดินต้องหยุดผลิตไฟฟ้า

3. การเก็บกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว

4. สภาพอากาศแปรปรวน ทำให้การผลิตไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ

ผลงานที่ผ่านมา

Top