02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

  โทร.02 944 4834   แคตตาล็อก

โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

            ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ จากเขื่อนต่างๆ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ประมาณร้อยละ 2 ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

            โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นการอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของน้ำจากที่สูงสู่ที่ต่ำ คือ การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำให้สูงกว่าระดับของโรงไฟฟ้า เพื่อสะสมพลังงานศักย์ เมื่อเปิดประตูที่ปิดกั้นทางเดินของน้ำ พลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ ในรูปแบบความเร็ว  สามารถไปหมุนกังหันน้ำที่ต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น

หลักการทำงาน

ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

 

ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ

1. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง

2. ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด

 

1. การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าขึ้นกับปริมาณน้ำในช่วงที่สามารถปล่อยน้ำออกจากเขื่อนได้

2. การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีข้อจำกัด เนื่องจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่จะทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน

ผลงานที่ผ่านมา

Top