02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าพลังงานลม

  โทร.02 944 4834   แคตตาล็อก

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

            ลม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยลมเกิดจากการเคลื่อนที่มวลอากาศ จากอุณหภูมิต่ำ ไปหาที่อุณหภูมิสูง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม เมื่อมีลมเคลื่อนที่ผ่านใบพัดกังหันลม ความเร็วของลมจะไปหมุนใบพัดของกังหันลม ทำให้แกนของกังหันลมที่ต่อเข้ากับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกิดการ หมุน และผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

            ประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานลม 1,600 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1,043 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ

หลักการทำงาน

ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังงานลม

 

ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าพลังงานลม

1. เป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด และเป็นพลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติไม่มีต้นทุน

2. เป็นพลังงานสะอาด

3. ไม่กินพื้นที่เพราะด้านล่างยังใช้พื้นที่ทำประโยชน์ได้

4. ลงทุนเพียงครั้งแรกไม่มีค่าเชื้อเพลิง

 

1. ลมในประเทศไทยมีความเร็วค่อนข้างต่ำ พื้นที่ที่มีลมเหมาะสมมีจำกัด

2. สภาวะอากาศบางฤดูอาจไม่มีลม

3. ต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพงเป็นแหล่งเก็บพลังงานซึ่งมีอายุการใช้งานต่ำ

ผลงานที่ผ่านมา

Top