02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าขยะ

  โทร.02 944 4834   แคตตาล็อก

โรงไฟฟ้าขยะ

            ประเทศไทยมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตันต่อปี เทียบเท่ากับรถขยะ 5 ล้านคัน มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำกลับมาใช้ ประมาณร้อยละ 30 และอีกร้อยละ 70 ต้องนำไปกำจัด  ปัจจุบันประเทศไทยมีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ประมาณร้อยละ 0.3 ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

            การนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยการนำขยะไปเผาที่เตาเผาให้เกิดความร้อน และนำความร้อนที่ได้มาผลิตไอน้ำ เพื่อใช้ไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

หลักการทำงาน

ข้อดีของโรงไฟฟ้าขยะ

 

ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าขยะ

1. เป็นแหล่งพลังงานราคาถูก

2. ลดปัญหาเรื่องการกำจัดขยะที่มีปริมาณมาก

3. โรงไฟฟ้าขยะจากการฝังกลบช่วยลดภาวะโลกร้อน

 

1. เทคโนโลยีบางชนิดใช้เงินลงทุนสูง ถ้าขนาดเล็กเกินไปจะไม่คุ้มการลงทุน

2. มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะให้เหมาะสมก่อนนำไปแปรรูปเป็นพลังงาน

3. ต้องมีเทคโนโลยีในการจัดการกับฝุ่นควันและสารที่เกิดจากการเผา

 4. โรงไฟฟ้าขยะมักได้รับการต่อต้านจากชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

ผลงานที่ผ่านมา

Top