02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าชีวมวล

  โทร.02 944 4834   แคตตาล็อก

โรงไฟฟ้าชีวมวล

            โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ ไม้ เศษไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยเริ่มจากสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งผ่านการกรองแล้วเข้าสู่หม้อน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อเรียงๆกันเป็นแถวด้านข้าง ส่วนเชื้อเพลิงจะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องสับย่อยทำให้มีขนาดเล็กลง  แล้วส่งต่อเข้าไปเผาไหม้ที่เตาเผาของหม้อน้ำ เพื่อต้มน้ำที่อยู่ในท่อ ให้กลายเป็นไอน้ำที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง ไปหมุนกังหันไอน้ำ ที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น
ประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรประมาณ 135 ล้านตันต่อปี และมีการผลิตไฟฟ้าจาก
ชีวมวลประมาณร้อยละ 4.8 ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

 

หลักการทำงาน

ข้อดีของโรงไฟฟ้าชีวมวล

 

ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าชีวมวล

1. ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

2. เป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก

3. เสริมความมั่นคงต่อระบบผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

 

1. ชีวมวลเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการแปรรูปทางการเกษตร มีปริมาณสำรองที่ไม่แน่นอน

2. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทำได้ยาก

3. ราคาชีวมวลแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

4. ชีวมวลที่มีศักยภาพเหลืออยู่ มักอยู่กระจัดกระจายมีความชื้นสูงจึงทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น เช่น ใบอ้อยและยอดอ้อย ทะลายปาล์ม เป็นต้น

ผลงานที่ผ่านมา

Top