02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าถ่านหิน

  โทร.02 944 4834   แคตตาล็อก
โรงไฟฟ้าถ่านหิน
 
                  ถ่านหิน คือหินตะกอนที่สามารถติดไฟได้ เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ เมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีจะแปรเปลี่ยนไปเป็นถ่านหิน
                  ถ่านหินที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยมี 3 ประเภท คือ ลิกไนต์ (ผลิตได้เองในประเทศ คิดเป็นร้อยละ  68.37 ) ซับบิทูมินัส บิทูมินัส (นำเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 31.63)     
                  โรงไฟฟ้าถ่านหิน เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาศัยความร้อนจากการเผาไหม้ถ่านหินไปต้มน้ำให้เป็นไอน้ำที่มีแรงดันและมีอุณหภูมิสูง เพื่อไปขับดันกังหันไอน้ำ ซึ่งจะมีเพลาต่อเชื่อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นไอน้ำที่ผ่านกังหันน้ำจะกลั่นตัวเป็นน้ำที่เครื่องควบแน่น และถูกส่งกลับมารับความร้อนในหม้อไอน้ำอีกครั้ง


หลักการทำงาน

ข้อดีของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

 

ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

1. ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหินต่ำกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น ก๊าชธรรมชาติ น้ำมัน และพลังงานหมุนเวียน

2. มีปริมาณสำรองมาก สามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 200 ปี

3. ปัจจุบันสามารถใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ทำให้กำจัดมลพิษจากการใช้ถ่านหินหมดไป

 

1. ต้องใช้ระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศที่มีราคาแพง เนื่องจากการเผาไหม้ถ่านหินเป็นสาเหตุสำคัญของฝนกรดและภาวะโลกร้อน

2. ประเทศไทยต้องนำเข้าถ่านหินคุณภาพดีจากต่างประเทศ

3. ต้องมีระบบการจัดการขนส่งที่ดี

4. ยังมีภาพลักษณ์ที่น่ากลัวในสายตาประชาชน

ผลงานที่ผ่านมา

Top