02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ชุดสาธิตโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

  Tel. 02 944 4834   แคตตาล็อก
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
 
                  โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มาผสมกับ อากาศที่ผ่านการอัดให้มีความดันสูงกว่าปกติ 8 -10 เท่า ที่ห้องเผาไหม้ เมื่อเกิดการเผาไหม้ระหว่างอากาศอัดกับเชื้อเพลิง จะทำให้เกิดไอร้อนที่อุณหภูมิสูง และความดันสูง ไปหมุนกังหันก๊าซ  ต่ออยู่กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อกังหันก๊าซหมุนก็จะทำให้เพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน เกิดกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน 
 

                  แหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติมาจาก 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ มาจากในประเทศ ประมาณ 73% ส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณอ่าวไทย และบนบกอีกเล็กน้อย ได้แก่  แหล่งก๊าซน้ำพอง และนำเข้าจากต่างประเทศ 27% คือนำเข้าโดยตรงผ่านท่อจากประเทศเมียนมา (แหล่งยาดานา,เยดากุน,ซอดิก้า) 17%      และขนส่งมาทางเรือในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อีก 10%หลักการทำงาน

ข้อดีของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

 

ข้อจำกัดของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

1. มีการเผาไหม้สมบูรณ์

2. ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก

3. มีความปลอดภัยสูงในการใช้งานเนื่องจากเบากว่าอากาศจึงลอยขึ้นเมื่อเกิดการรั่วไหล

4. ราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมชนิดอื่นๆ5. สามารถผลิตได้เองจากภายในประเทศ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงอื่น

 

1. เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

2. ราคาก๊าซธรรมชาติไม่คงที่ผูกติดกับราคาน้ำมันซึ่งผันแปรอยู่ตลอดเวลา

3. ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่สูงมากจนเกิดความเสี่ยงของแหล่งพลังงาน

4. กำลังสำรองก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีปริมาณจำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

Top