02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อหมักราง

  Tel. 02 944 4834

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบบ่อหมักราง (Plug Flow digester)


        ระบบหมักก๊าซชีวภาพแบบราง ส่วนมากจะพบได้ตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นระบบหมักก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ มีตั้งแต่ขนาด 100 ลูกบาศก็เมตรขึ้นไป ขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนสัตว์ในฟาร์ม มีอายุการใช้งาน 5- 10 ปี

        โดยทั่วไปจะนำก๊าซชีวภาพที่ได้เข้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในฟาร์ม หรือในบางชุมชนมีการวางท่อส่งก๊าซชีวภาพจากฟาร์มไปสู่ครัวเรือนรอบๆ ฟาร์มเพื่อนำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้มแทน LPG

        ระบบหมักก๊าซชีวภาพแบบรางสร้างด้วยคอนกรีต ตัวบ่อหมักมีรูปร่างยาวคล้ำยรางหรือคลองส่งน้ำ ฝังอยู่ในดินมีท่อเติมมูลและนำมูลออกอยู่ทางหัวและท้ายบ่อ ส่วนบนบ่อหมักมีพลาสติก(PVC หรือ HDPE)คลุมเพื่อเก็บก๊าซชีวภาพ ซึ่งจะทำให้มีแรงดันต่ำ หากต้องการส่งก๊ขชีวภาพไประยะไกลตั้องอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน

        ในการติดตั้งระบบหมักก๊าซชีวภาพแบบรางนั้น สามารถต่อท่อน้ำเสียจากโรงเรือนเข้าสู่ท่อเติมมูลได้เลย จึงไม่ต้องตักมูลสัตว์เพื่อเติมเข้าบ่อหมัก ส่วนกากที่เหลือจากการหมักก๊าซชีวภาพแล้วจะออกทางท่อนำมูลออกไปสู่ลานตากเพื่อตากให้แห้ง แล้วบรรจุใส่กระสอบเพื่อนำไปขายเป็นปุ๋ยได้

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top