02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ระบบ Monitoring และระบบควบคุม

ระบบ Monitoring โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

  Tel. 02 944 4834   แคตตาล็อก
ระบบประมวลผล แสดงผล จัดเก็บข้อมูล และรายงานผล เป็นระบบที่ใช้บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล
การผลิตพลังงาน และการใช้พลังานงาน โดยการติดตั้งเครื่องมือวัด และเซนเซอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
ที่อยู่ภายในระบบ และทำการประมวลผล วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และ
แสดงผลแบบ เวลาปัจจุบัน (Real Time) ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Remote Monitoring) 
 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
 
- ระบบสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ และสามารถทำงานบนโทรศัพท์
มือถือ หรือTablet สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ได้โดยตรง โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนต
- ระบบสามารถแสดงสถานะการทำงาน ดังนี้
- ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เป็นแบบป้อนกลับ โดยสามารถการตั้งค่า
อุณหภูมิ ภายในระบบเพื่อไปควบคุมการทำงาน โดยสามารถควบคุมการทำงาน
ของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้
- สามารถแสดงดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับผลิตภัณฑ์ของระบบ
- สามารถแสดงข้อมูลการผลิต และใช้งานของระบบ ดังนี้ 1) สัดส่วนการผลิต หรือการใช้พลังงาน
  ทดแทนหรือการลดการใช้พลังงาน  2) ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  3) ค่าใช้จ่ายพลังงาน 4) รายได้จากการใช้งานระบบ
- ระบบสามารถรองรับการสื่อสารจากอุปกรณ์ภายนอก และต่อพ่วงกับเครื่องมือวัดแบบต่าง ๆ ได้
หรือเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์เพื่อสามารถอ่านค่าสัญญาณได้
- ชุดควบคุมการทำงานของระบบ เป็นหน่วยประมวลผลแบบ 8 บิต หรือ 32 บิต รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
และการสื่อสารข้อมูลแบบ RS 485
- มีซอฟท์แวร์ในการจัดทำรายงานในรูปแบบภาษาไทย โดยแสดงผลอยู่ในรูปแบบกราฟ และข้อความ หรือรูปภาพ
ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ โดยสามารถแสดงผล รายงานแบบรายวัน รายงานแบบรายเดือน รายงานแบบรายปี
โดยสามารถเลือกวันที่ย้อนหลังเพื่อแสดงผลข้อมูลการใช้งาน และสามารถระบุตำแหน่งหรือพิกัดของระบบ
ในรูปแบบแผนที่
- ระบบมีฐานข้อมูลแบบออนไลน์ และมีการบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดไว้ภายในระบบ 2 ปี
- มีระบบการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ และสามารถเชื่อมต่อกับ Instant messaging
เพื่อแจ้งเตือนทำให้สามารวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสำหรับแบ่งแยกผู้ใช้งาน โดยสามารถกำหนดรหัสผ่านใน การเข้าถึงระบบ
ได้อย่างน้อย 2 ระดับ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานในการใช้ระบบและมีระบบ Username / Password
บันทึกการเข้าใช้งาน
- ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลออกไปใช้ในโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ เช่น Microsoft Excel ได้
- สามารถชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ ภายในระบบ เพื่อแสดงผล เก็บข้อมูล และรายงานผล
ในภาพรวมของระบบ แบบรายวัน รายเดือน รายปี โดยมีข้อมูล ดังนี้
1)สัดส่วนการผลิต หรือการใช้พลังงานทดแทนหรืการลดการใช้พลังงาน
2) การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
3) ค่าใช้จ่ายพลังงาน
4) รายได้
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top