02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ระบบ Monitoring และระบบควบคุม

ระบบติดตามหม้อน้ำ Smart Monitoring Boiler

  Tel. 02 944 4834

การจัดทำและกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลหม้อน้ำ (Smart Monitoring)

        ดำเนินการให้มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการส่งสัญญาณแสดงผลการใช้งานหรือทำงานหม้อน้ำของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการกำกับดูแลหม้อน้ำ (Smart Monitoring) โดยแสดงค่าต่างๆในรูปของกราฟหรือตัวเลขแบบเว็บเบซ (Web based) ในตัวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

โดยลักษณะของอุปกรณ์ติดตามและระบบติดตาม มีดังนี้

        1) อุปกรณ์ติดตามข้อมูลหม้อน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจวัดประสิทธิภาพและการทำงาน หม้อน้ำ โดยสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่านระบบเครือข่าย 3G หรือ 4G เพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังฐานข้อมูลกลางแบบ Real time

        2) ระบบหรือโปรแกรมติดตามข้อมูลหม้อน้ำ

หลักการทำงานของระบบกำกับดูแลหม้อน้ำ (Smart Monitoring) ระบบติดตามหม้อน้ำ Smart Monitoring Boiler เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ
        - เสริมประสิทธิภาพการทำงานของหม้อน้ำ
        - อำนวยความสะดวกในการทำงานที่ทำอยู่เป็นประจำทุกวัน
        - ช่วยสรุปผลและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นกับหม้อน้ำให้กับผู้บริหารเข้าใจได้โดยง่าย
        - ช่วยให้การวางแผนดูแลรักษาหม้อน้ำเป็นเรื่องง่ายและไม่ซับซ้อน
        - ช่วยให้ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย
        - ลดภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ
        - ความสามารถทั่วไปและประโยชน์ที่ได้รับ สำหรับผู้ควบคุมหม้อน้ำ
        - ผู้ควบคุมหม้อน้ำทำงานผ่านจากจุดเดียว
        - แสดงสภาวะของสัญญาณว่าอยู่ในระดับปกติ หรืออันตราย
        - ควบคุมการทำงานของหม้อน้ำให้เป็นไปตามกฎหมาย
        - มอนิเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
        - ทำงานบนโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์พกพา
        - ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการและการวางแผน
        - สรุปข้อมูลการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่ต้องการ
        - สรุปข้อมูลทั่วไปของหม้อน้ำ
        - สรุปภาพรวมของปัญหา เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลจากการทำงาน
        - ใช้ข้อมูลสรุปเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงาน
        - วิศวกรวิเคราะห์ปัญหาและ สรุปแนวทางการทำงานได้
        - การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในอนาคต
        - สามารถส่งผลการแจ้งเตือนเพื่อไปสร้างรายงานสรุปภาพรวมของหม้อน้ำในประเทศไทย
        - เป็นช่องทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนการทำงานได้อย่างตรงความต้องการของผู้ใช้หม้อน้ำ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ในระบบกำกับดูแลหม้อน้ำ (Smart Monitoring)
        - เซ็นเซอร์และระบบวัดสัญญาณ
        - ชุดตู้ควบคุมกลาง
        - ระบบฐานข้อมูลออนไลน์

        *อ้างอิง โครงการยกระดับเครือข่ายความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) และหม้อน้ำ (Boiler) (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top