02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

���������������������������������������������������������������������������������

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบใต้ดิน ขนาด 2.5 kW

  Tel. 02 944 4834

        ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย ชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน (Control unit) ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายค่ากระแสและแรงดันไฟฟที่เหมาะสมให้แก่ชุดเครื่องสูบน้ำ

        ซึ่งประกอบด้วยปั๊มน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อทำการสูบน้ำไปเก็บไว้ในถังน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร หรือประปา สำหรับระบบสูบน้ำนี้ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีกำลังการผลิตติดตั้งของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่น้อยกว่ 2,500 วัตต์ เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำได้โดยรับพลังงานจากเชลล์แสงอาทิตย์โดยตรง โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่และหากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขัดข้องสามารถสลับกลับไปใช้กระแสไฟฟ้าได้ และสามารถสูบน้ำได้ตามความต้องการ

ส่วนประกอบหลักของระบบฯ

1. แผงเชลล์แสงอาทิตย์
แผงเชลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบเพื่อการเกษตรมีกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ต่อระบบ

2. เครื่องสูบน้ำ
ระบบสูบน้ำต้องเป็นระบบที่ออกแบบสำหรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้พลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ากระแสสลับชนิดจุ่มใต้น้ำ มอเตอร์แบบจุ่มใต้น้ำจะต้องถูกออกแบบสำหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ
(inverte) ได้เป็นอย่งดี

3. เครื่องแปลงไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ
เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับสำหรับเครื่องสูบน้ำ ถูกออกแบบมาสำหรับระบบพลังานแสอาทิตย์

4. อุปกรณ์ไฟฟ้ชุดควบคุมและป้องกันระบบ
ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้ควบคุมและป้องกันจำนวน 1 ชุดต่อระบบ
- สามารถควบคุมการทำงาน เปิดปิด เครื่องสูบน้ำ
- สามารถแสดงสถานการณ์ทำงานของระบบ อาทิเช่น หลอดไฟแสดงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟแสดงน้ำเต็มถัง และหลอดไฟแสดงการทำงานแผงเชลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น
- มีสวิทช์เลือกแหล่งพลังงาน เช่น พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ และพลังงานจากระบบไฟฟ้ากระแสสลับ
- มีระบบป้องกันฟ้าผ่า (Surge protecion)

5. โครงสร้างรองรับชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์
โครงสร้างรองรับชุดแผงเชลล์แสงอาทิตย์จำนวน 1 ชุดต่อระบบ
- โครงสร้างเหล็กทาสีกันสนิม
- ประกอบและติดตั้งกับฐานคอนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างมั่นคง ถูกต้องเหมาะสม
- วัสดุ อุปกรณ์จับยึดแผงเชลล์แสงอาทิตย์กับโครงสร้างมีขนาดที่เหมาะสม และเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส หรืออลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิม

6. สายไฟฟ้า
สายไฟจำนวน 1 ชุดต่อระบบ
- สายไฟจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังอุปกรณ์ควบคุม
- สายไฟฟ้าจากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครื่องสูบน้ำหรือมอเตอร์

7. ชุดสายสลิงค์ยึดเครื่องสูบน้ำ

8. ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำขนาดตามความต้องการหรือเหมาะสมกับระบบ

9. ชุดท่อสูบน้ำและท่อส่งน้ำ
ชุดท้อสูบน้ำและท่อส่งน้ำ จำนวน 1 ชุดต่อระบบ
- ท่อสูบน้ำติดตั้งกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ
- ท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำไปใช้งาน
- ข้อต่อต่าง 

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top