02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ผลงานของเรา

ส่งมอบงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 kW

  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 kW
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย จังหวัดชัยนาท


ชุดสูบน้ำท่อพญานาคพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 kW

ส่วนประกอบและคุณสมบัติเฉพาะ

1. ท่อสูบน้ำพญานาคสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 20 ฟุด

2. แผงโซลาร์เซลล์

3. มอเตอร์

4. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

5. ระบบป้องกันฟ้าผ่า

6. สายไฟ

7. ชุดตรวจสอบการทำงานผ่านบราวเซอร์/มือถือ

8. ทำงานได้ทั้ง 2 ระบบทั้งไฟฟ้าพลังงานเสงอาทิตย์ และไฟฟ้าบ้าน
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top