02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ผลงานของเรา

ส่งมอบงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์

  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ส่งมอบงาน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน

จำนวน 28 คัน

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 320 วัตต์ แบบเคลื่อนที่ได้

เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อใช้กับปั้มน้ำในการเกษตร
ประหยัด ทนทาน ติดตั้งง่าย โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพและทีมบริการหลังการขาย

ส่วนประกอบหลัก
1. ปั๊มชักขนาด 1 นิ้ว 1 เครื่อง สามารถลูบได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อวันในสภาวะปกติ
2. แผงโซล่าเซลล์ขนาดกำลังไฟฟ้าสูงลุด 320 วัตต์ 1 แผ่น ชนิด Crystolline sllicon
3. มอเตอร์ไพฟ้า DC 24 โวลท์ 350 วัตต์ แบบไม่ใช้แปรงถ่าน(Brushless) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ 1 ชุด
4. โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์สามารถคลื่อนย้ายได้ ผลิตจากเหล็กตามแบบกำหนดหรือดีกว่า พ่นหรือทาลีกันสนิม
5. สายยางแกนลวด ขนาด 1 นิ้ว ลำหรับท่อทางดูดน้ำยาว 15 เมตร พร้อมวาล์วกันน้ำกลับ
6. ลายยางส่งน้ำขนาด 1 นิ้ว ยาว 50 เมตร หนา 2.4 มม.+- 0.3 และอุปกรณ์เสริม
7. ตู้ควบคุการทำงานของมอตอร์ปั้และอุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC) 1 ชุด
8. Air Chamberใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 30 ซม. 2 ชุด
9. มีช่องสำหรับเติมน้ำให้กับระบบ พร้อมวาล์ว เปิด-ปิด (เริ่มเดินเครื่องครั้งแรก)
10. การประกอบติดตั้งและเชื่อมต่อ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน แข็งแรง เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top