02 944 4834 saestream
saeonlyone@gmail.com

ผลงานของเรา

พัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดระยองเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการ : พัฒนาศูนย์ราชการจังหวัดระยองเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน-สพจ.ระยอง ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 151.9 kw บนหลังคา
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ,ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีพลังงานชุมชน, ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน ,เตา LPG Top